Dokumenty

CURIA METROPOLITANA
CRACOVIENSIS.
Kraków, dnia 11.XI.1946.
Nr. ......... Do
Obywatela Prezydenta Krajowej Rady Narodowej
w Warszawie


Powodowany prośbą żony i w imieniu nieletnich dzieci, pozwalam sobie udać się do Obyw.Prezydenta z prośbą o ułaskawienie Mirosława Ostromęckiego, skazanego wyrokiem wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 28 października b.r. na karę śmierci, którą ten sąd powyższy uznaje za surową.
Oskarżony nawet wedle przekonania tegoż sądu jest osobistością dodatnią, mającą wiele zalet. W czasie okupacji niemieckiej dał dowód prawości i ofiarnego patriotyzmu.
Osierocenie młodej żony i dwojga dzieci nieletnich przez takiego męża i ojca jest srogim bardzo wymiarem sprawiedliwości. Dla narodu również w tak trudnych warunkach w jakich się znajduje, pozbawienie takiego człowieka zdolnego do pracy i mającego do tego odpowiednie kwalifikacje jest niepowetowaną stratą.
Apelując więc do uczuć rodzinnych i patriotycznych Obyw. Prezydenta, łączę się z pełnym smutku i boleści podaniem żony oskarżonego, by usilnie prosić o ułaskawienie Mirosława Ostromęckiego.

Kard. Sapieha

Archiwum Akt Nowych

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 1 stycznia 1988 roku
o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych


Na podstawie art. 12 punkt /d/ Ustawy Konstytucyjnej stwierdzam co następuje:

Żołnierze tej części Narodowych Sił Zbrojnych która, ze względu na stanowisko jej czynników kierowniczych, nie została scalona z Polskimi Siłami Zbrojnymi - Armią Krajową i którzy brali udział w walkach z okupantami w latach 1939-1945, spełnili swój obowiązek narodowy i żołnierski wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Kazimierz Sabbat

PREZES RADY MINISTRÓW
prof. dr. Edward Szczepanik

MINISTER SPRAW WOJSKOWYCH
ppłk. dypl. Jerzy Morawicz

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Stanisław Wiszniewski

Rozkaz dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych - Stanisława Nakoniecznikowa "Kmicica" - z 18 lipca 1944 roku.


NARODOWE SIŁY ZBROJNE                 m.p. dnia 18 lipca 1944.
---------------------
KOMENDA GŁOWNA
L. dz. 134/44
Według rozdzielnika Nr. 2


Rozkaz specjalny
----------------

Żołnierze NSZ!

W rozkazie Nr.572 ogłoszonym w dniu 15.7.44 Wódz Naczelny
wypowiedział się w sprawach wojskowych w Kraju. Potępił On wszel-
ką destrukcyjną robotę w życiu wojskowym Polski Podziemnej i
stwierdził, że obowiązkiem wszystkich Polaków jest znalezienie
się w szeregach AK.
Stwierdzam, że NSZ na mocy umowy scaleniowej z dnia 7/III.
44, oraz złożonej przez Pułk.Żegotę przysięgi na ręce Komendanta
Sił Zbrojnych w Kraju - są członem Armii Krajowej.
W związku z rozkzem Naczelnego Wodza zwracam się równocześ-
nie do Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju o przyjęcie mnie celem
ostatecznego załatwienia spraw, związanych z dokonanym scaleniem.
Wierzę, że powaga chwili, w szczególności zaś niebezpieczeń-
stwa grożące całemu Narodowi Polskiemu w momencie kończenia się
wojny doprowadzą do tak upragnionego przez nas ostatecznego unor-
mowania stosunków wojskowych w Kraju.
Wzywam wszystkich żołnierzy NSZ do dalszego wykonywania
swoich obowiązków w myśl otrzymanych rozkazów, z pełną energią
i poświęceniem.

p/o KOMENDANT GŁOWNY NSZ

/-/ K m i c i c

Rozkaz dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych - Tadeusza Kurcyusza "Żegoty" z 31 marca 1944 roku.


Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych!


7-go marca 1944 r. Prezydium Tymczasowej Narodowej Rady Politycznej złożyło Komendantowi Sił Zbrojnych w Kraju swą uchwałę z dnia 26 stycznia -8 lutego 1944 r., mocą której podporządkowuje Mu Narodowe Siły Zbrojne.
Ten akt wagi doniosłej oparty został na rozważaniu ożywiających nas poglądów oraz wszystkich nurtujących nas obaw i trosk państwowych.
Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych!
Oto w chwili, gdy znowu huk z dział wrogów na odwiecznie polskich ziemiach przypomina o nadchodzącej godzinie czynu, spełniają się nasze żołnierskie marzenia:
Pójdziemy w bój zwarcie, w pierwszym szeregu, w jedności z Narodem.
Pójdziemy z tą wiarą, że nikt z naszej woli niesienia trudu i życia w ofierze Ojczyźnie - nie nadużyje dla małych celów partyjno-politycznych.
Naszą fanatyczną wolą jest odbudowanie Polski niewzruszalnej w granicach wschodnich a rozszerzonej po Odrę i Nissę Łużycką.
Przez swą postawę moralną wobec Ojczyzny ponad wszelkie interesy klasowe, grupowe, czy osobiste, przez braterstwo z każdym Polakiem w walce o Wielką Polskę - będziemy pielęgnować zaszczytne cnoty Żołnierza - Obywatela.

31.III.44. Dowódca Narodowych Sił Zbrojnych
(-) Żegota

Rozkaz komendanta Sił Zbrojnych w Kraju - Tadeusza Komorowskiego "Bora" z 31 marca 1944 roku.


Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna
podporządkowała w dniu 7 marca 1944 r.
Narodowe Siły Zbrojne - Komendantowi Sił Zbrojnych w Kraju


Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych!
Witam Was w szeregach Armii Krajowej. Mam głębokie przeświadczenie, że Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych wnoszą do zjednoczonego wysiłku Kraju wartościowy wkład obywatelski i źołnierski.
Uzyskując obecnie pełne uprawnienia, przysługujące wszystkim dobrym żołnierzom Armii Krajowej, wnieście w Jej szeregi swój entuzjazm i wiarę w Wielkość Sprawy. Swą karnością, zdyscyplinowaniem, wyszkoleniem żołnierskim i obywatelskim, a przede wszystkim gotowością do ofiar sięgnijcie po najwyższą nagrodę -
Wolność i Wielkość Ojczyzny!

31.III.44. Komendant Sił Zbrojnych w Kraju
(-) Bór

Przykładem stanowiska Narodowych Sił Zbrojnych wobec - tak bardzo nurtującej w tym okresie społeczeństwo - sprawy powojennych granic i stosunku do zagrożenia komunistycznego jest rozkaz dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych Tadeusza Kurcyusza "Żegoty" z 15 stycznia 1944 roku.


NARODOWE SIŁY ZBROJNE
Dowództwo
L. 18/44
M. p. dn. 15 stycznia 1944 r.

ROZKAZ OGÓLNY Nr. 3


Wobec przekroczenia przez wojska sowieckie granicy Polski, Rząd Polski w Londynie oraz społeczeństwo polskie w Kraju wyrażają swą niezłomną wolę przywrócenia niepodległości całego terytorium polskiego do granicy na Wschodzie z przed roku 1939, ustalonej za obustronną zgodą traktatem ryskim i potwierdzonej ogólnymi zasadami Karty Atlantyckiej oraz deklaracjami rządów sprzymierzonych, które nie uznały żadnych zmian terytorialnych, jakie w Polsce nastąpiły od sierpnia 1939 roku.

Program Narodowych Sił Zbrojnych został w lutym 1943 roku przedstawiony w poniższej deklaracji.NARODOWE SIŁY ZBROJNE
DEKLARACJA


NSZ są formacją ideowo-wojskową Narodu Polskiego.

NSZ skupiają w swych szeregach, niezależnie od podziałów partyjnych, wszystkich Polaków zdecydowanych na bezwzględną walkę z każdym wrogiem o Państwo Narodu Polskiego w należnych Mu powiększonych granicach, oparte na zasadach sprawiedliwości i moralności chrześcijańskiej.

NSZ - zbrojne ramię Narodu Polskiego, realizując wolę jego olbrzymiej większości, stawiają za swój pierwszy cel, zdobycie granic zachodnich na Odrze i Nissie Łużyckiej, jako naszych granic historycznych, jedynie i trwale zabezpieczających byt i rozwój Polski.

Do tego celu NSZ dążyć będą bezpośrednio i natychmiast po złamaniu się Niemiec i po wypędzeniu okupantów z Kraju.
Nasze granice wschodnie, ustalone traktatem ryskim, nie mogą podlegać dyskusji.

NSZ, stając na straży bezpieczeństwa i porządku odbudowującego się państwa, wystąpi zdecydowanie przeciw próbom uchwycenia władzy przez komunę oraz przeciw wszelkim elementom anarchii i ośrodkom terroru politycznego, niedopuszczającego do stanowienia przez Naród Polski o Jego ustroju i formie rządów.

NSZ jako formacja ideowo-wojskowa są zawiązkiem przyszłej Armji Narodowej. Szkoląc oraz wychowując oficerów i szeregowych w duchu Polskiej Ideologii Wojskowej, NSZ przygotowują kadry, których zadaniem będzie stworzenie wielkiej nowoczesnej Armji Narodowej.

W chwili obecnej NSZ poza pracami organizacyjno-wyszkoleniowemi, prowadzą walkę konspiracyjną z okupantem i likwidują dywersję komunistyczną. W razie gdyby akcja niemiecka zagrażała nam masowem wyniszczeniem NSZ pokierują zbiorowym oporem społeczeństwa.

Właściwy czas dla ogólnonarodowego powstania uwarunkowany będzie załamaniem potęgi militarnej Niemiec i musi być uzgodniony z naszymi aliantami.
NSZ dążą do scalenia akcji wojskowej w kraju pod rozkazami komendanta Sił Zbrojnych w Kraju.

Cele specjalne zawarte w Deklaracji NSZ oraz względy konspiracyjne uzasadniają zachowanie odrębności oddziałów NSZ w ramach Sił Zbrojnych w Kraju.

strona  tytułowa Ogniwa - 26 kB Piotr Szucki

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nie jest oczywiście pierwszą organizacją zrzeszającą kombatantów NSZ. 7 lipca 1949 roku powstało we Francji "Ogniwo", które skupiało przede wszystkim przybyłych z Niemiec żołnierzy kompanii wartowniczych, zwłaszcza z Brygady Świętokrzyskiej. Prezentowany niżej wybór tekstów z wydawanego w Paryżu miesięcznika "Ogniwo" ma za zadanie przypomnienie tej organizacji, przedstawienie jej celów i działalności.


Pięć lat działalności "Ogniwa" we Francji: 1948-1952