Dokumenty

STATUT

Medal pamiątkowy z okazji

75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

 

  • 1. NAZWA

Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych”.

 

Prezentujemy stanowisko Rady Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie problemów w ekshumacji Żołnierzy Wyklętych na Służewie.

 

STANOWISKO

RADY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 4 września 2014 r.

Obowiązkiem moralnym państwa polskiego jest poszukiwanie i odnalezienie utajnionych mogił żołnierzy, którzy walczyli o niepodległość Polski i z tego powodu zostali zamordowani, a ślady tego czynu starano się zatrzeć. Toteż uznajemy realizowany od 2011 roku program poszukiwania szczątków i identyfikację ofiar terroru komunistycznego za jedno z najważniejszych, długofalowych, zadań Instytutu.

Oświadczenie Związku Żołnierzy NSZ w sprawie wstrzymania ekshumacji przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie.

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją, jaka miała miejsce na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej na warszawskim Służewie. Uważamy za nieuzasadnione i niedopuszczalne wstrzymywanie prac poszukiwawczych szczątków Bohaterów narodowych, którzy ponieśli męczeńską śmierć w walce z okupantem sowieckim.

 

Rodziny ofiar, ostatni towarzysze broni i wszyscy, dla których niepodległość Polski jest wartością, czekają na godne upamiętnianie naszych Bohaterów. Obawiamy się, że nieuzasadnione wstrzymywanie prac i trudności administracyjne uniemożliwią odnalezienie wszystkich Bohaterów, których można byłoby odnaleźć i zidentyfikować, gdyby nie mnożono przeszkód biurokratycznych.

Stanowisko Związku Żołnierzy NSZ w sprawie pochówku p. W. Jaruzelskiego na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Prezentujemy treść pisma z naszym stanowiskiem z dnia 28.05.2014 r., które przesłaliśmy do kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

"Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kategorycznie sprzeciwia się państwowemu pochówkowi z ceremoniałem wojskowym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach dla Wojciecha Jaruzelskiego. Uważamy, że człowiek, który od 1945 roku aż do śmierci poświęcił swe życie walce z przejawami polskich dążeń niepodległościowych, nie powinien być honorowany przez niepodległe państwo polskie. Wielu kombatantów w wyniku działań Wojciecha Jaruzelskiego straciło swoich bliskich i towarzyszy broni, walczących z okupantem niemieckim i sowieckim.

W sobotę 1.02.2014 r. obradował Zarząd Główny i Rada Naczelna Związku Żołnierzy NSZ.

Na posiedzeniu omówiliśmy przygotowania do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2014 roku. Poruszyliśmy kwestię nazewnictwa żołnierzy powstania antykomunistycznego. Zarząd Główny uchwalił następujące oświadczenie:

 

"Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, obradując w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wyraża stanowisko, iż miano "Żołnierze Wyklęci" dobrze odpowiada istocie walki podziemia niepodległościowego lat 1944-63.

Prezentujemy uchwałę Walnego Zebrania Delegatów ZŻNSZ z dnia 16.03.2013 r. o celach Związku Żołnierzy NSZ po 2012 roku.

"Cele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych po 2012 roku."

Związek Żołnierzy NSZ istnieje od 1990 roku, został powołany do życia przez Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i wytworzył swoje własne tradycje i wzorce organizacyjne. Ma swoje cele i zasady działania, które, przy zachowaniu ciągłości historycznego dziedzictwa ideowego NSZ, realizowane są nowoczesnymi metodami komunikacji. Nowi członkowie, jeśli chcą kultywować tradycje żołnierzy NSZ, powinni sobie przyswoić jak najwięcej z kultury organizacyjnej, jaką wytworzyli kombatanci NSZ. Wymiana pokoleniowa nie jest rewolucją, a ewolucją w Związku.

 

ZŻNSZ popiera konkretne idee, wartości, inicjatywy społeczne, edukacyjne i sam działa w sferze społecznej. Organizacja, symbole i tradycja NSZ nie mogą być wykorzystywane w aktualnej walce partyjnej oraz łączone z symbolami i hasłami partyjnymi. Cele ZŻNSZ są dalekosiężne, a więc nie ukierunkowane na najbliższe wybory. Armia narodowa, jaką były NSZ, i jej tradycje są dobrem wszystkich Polaków i nie można pozwolić na ich zacieśnienie do określonych środowisk.

Prezentujemy stenogram z uchwalenia przez Sejm RP uchwały rocznicowej z okazji 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych.

Treść uchwały Sejmu RP.

Fragment stenogramu z posiedzenia Sejmu RP z dnia 9.11.2012 r.:

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych (druki nr 743 i 820). Proszę pana posła Piotra Babinetza o zabranie głosu w celu przedstawienia sprawozdania komisji. Poseł Sprawozdawca Piotr Babinetz:

 

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu z prac nad poselskim projektem uchwały w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Pismo Zarządu Głównego ZŻNSZ do radnych Miasta Kałuszyn w sprawie nadania rondu imienia "Żołnierzy Wyklętych".

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wnosi o publiczne odczytanie niniejszego pisma w czasie obrad Sesji Rady Miasta Kałuszyn w dnu 27.02.1013 w czasie dyskusji nad nadaniem nowo powstałemu rondu w miejscowości Ryczołek gm. Kałuszyn na drodze krajowej nr 2 imienia "Żołnierzy Wyklętych". Pismo poniżej:

 


 

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych popiera inicjatywę mieszkańców Gminy Kałuszyn nadania rondu w miejscowości Ryczołek gm. Kałuszyn na drodze krajowej nr 2 imienia "Żołnierzy Wyklętych", mającą na celu upamiętnienie Bohaterów ostatniego, antykomunistycznego powstania na ziemiach polskich, skierowanego przeciw okupacji sowieckiej, które trwało w latach 1944-1963.

Oświadczenie Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, po konsultacji z Zarządem Głównym ZŻNSZ, oświadcza, iż oficjalnie odcina się od wszelkiej działalności kieleckiego ONR.

 

Przyczyną naszego stanowiska jest szkodliwa dla Związku Żołnierzy NSZ oraz jego wizerunku działalność członków kieleckiego ONR. W szczególności dotyczy to działań, w których członkowie kieleckiego ONR podają się za członków ZŻNSZ i występują do innych instytucji jako przedstawiciele ZŻNSZ. Działania te podejmowane są bez wiedzy i zgody władz ZŻNSZ, a członkowie kieleckiego ONR nie są członkami Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ.

Okręg Szczeciński Związku Żołnierzy NSZ popiera inicjatywę nadania nazwy "Żołnierzy Wyklętych" dla nowego ronda na osiedlu Bukowym w Szczecinie.

Pismo w tej sprawie od Antoniego Rogowskiego, Prezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostało złożone w Urzędzie Miasta Szczecin w Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w dniu 06.06.2011r.

 

Poniżej treść pisma: